JOUW GEGEVENS EN ONS PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contact

Bakfietsclaim.nl is een website voor de inventarisatie rondom de . De website wordt beheerd door Birkway BV (hierna ook te noemen: “Birkway”, “wij”, “ons” of “onze”.

Wij hechten grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid heeft betrekking op jouw bezoek aan Bakfietsclaim.nl en jouw contact met Birkway.

Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens van personen die zich registreren via de website Bakfietsclaim.nl. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Birkway is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Personen en kunnen via Bakfietsclaim.nl een e-mailadres registreren. Om hieraan uitvoering te geven, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens, waaronder e-mailadres;
  • Alle overige persoonsgegevens en bewijsstukken die je na e-mailregistratie ons direct of indirect verstrekt of waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is met het oog op inventarisatie of beoordelen van claims.
  • Voor analytische doeleinden kunnen  gebruiksgegevens van de website worden verzameld, waaronder het IP-adres, het type apparaat en de activiteiten die worden uitgevoerd op de website.

Daarnaast kan er voor Bakfietsclaim.nl een gerechtvaardigd belang zijn om genoemde of aanvullende persoonsgegevens te verwerken.

3. Bewaartermijnen

Birkway bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de inventarisatie.

4. (Categorieën) ontvangers

Birkway deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden.

In andere dan de hiervoor genoemde gevallen kan Birkway jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen delen wanneer jij daarvoor je toestemming hebt gegeven, om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen of indien dit nodig is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Birkway of derden.

5. Doorgifte

Om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden. Het kan voorkomen dat deze partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie of dat zij gebruik kunnen maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen afwijken dan zoals gehanteerd in de Europese Unie.

In een dergelijk geval zullen we zorgen voor passende waarborgen, zoals door het sluiten van een contract op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde model bepalingen (artikel 46 AVG).

6. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je ons vragen de verwerking te beperken, de persoonsgegevens over te dragen en heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@bakfietsclaim.nl. Je hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2024. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen en adviseren je het privacy statement regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement, volgt een duidelijke kennisgeving.